Att ha en plan

För god motivation både i studier och i livet som helhet, är det bra att ha en plan. Denna ska vara högst realistisk och genomförbar. Man bör planera med deadlines, realistiska sådana, och hålla sina planer och åtaganden. Man ska ha en reell idé om den faktiska tidsåtgången för uppgifterna och kunna prioritera dem i lämplig ordning. Sedan gäller det att hålla koncentration och fokus.

Enligt svensk skolas läroplan, grundad på forskning, så är det 40-minuterspass som är mest lämpliga för bibehållen arbetsförmåga, följt av en bensträckare och sedan nästa pass.

I starten av dagen bör man bestämma hur lång tid man ska studera och hur mycket material som ska bearbetas. Man ska hitta information om det exakta ämnet och notera om det finns frågetecken som ska åtgärdas under denna genomgång.

Därefter följer en studieteknik som går från en översiktlig approach till en alltmer detaljerad metod allt eftersom dagen lider.

Fas 1. Överblick: Se över rubrikerna och textuppläggen. Gå igenom illustrationer och deras bildtexter och förekommande sammanfattningar.

Fas 2. Inblick: Gå igenom texten och red ut de begrepp du finner, se till att förstå informationen, slutsatserna och logiken i texten. I detta läge så ligger fokus inte på memorering.

Fas 3. Studera och memorera texten som i nuläget är välbekant och redan genomgången enligt ovan.

Fas 4. Repetition, se över om det är partier som måste gås igenom ytterligare. Faktorer som måste redas ut? Se över hur mycket av informationen som fastnat i minnet, gör självförhör och kunskapskontroll.

Denna metod ger en automatiskt motiverande situation. Arbetsmaterialet ges struktur och bryts ner till hanterbara enheter. Därtill är det genomförbart inom rimliga tidsramar.

Risken för distraktion och risken att man kör fast blir försumbar då man startar processen genom att reda ut eventuella svårigheter och en generell överblick har man eftersom man startade med det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *