Hjärnan, kroppens stora kopplingscentral

Våra minnen är rent fysiskt lokaliserade till vår biologi, till hjärncellerna. Deras förmåga att förändra sig och knyta an till andra celler är grunden för våra kognitiva förmågor.

Cellerna i hjärnan är inte statiska. De kan bilda nya kontaktytor, synapser, med andra celler och de kan också förändra impulsöverföringen mellan cellerna. Till exempel kan ett cellutskott, en dendrit, öka antalet receptorer på sin del av synapsen och därför motta en starkare signal än tidigare från en annan cell. På detta sätt bildar vi ”minnesspår” i hjärnvävnaden.

Det enklaste exemplet på detta är från experiment med råttor där hjärnans synapser ökar med 25%, om de får leva i en stimulerande miljö.

För att minnet och inlärning ska fungera är den centrala delen av hjärnvävnaden, hippocampus, mycket viktig. Skador i denna region leder till nedsatt förmåga att minnas ny information. Tidigare fakta som lagrats i långtidsminnet påverkas ej men nyinkommen information fäster inte. Detta kallas anterograd amnesi.

En aspekt av korttidsminnet är arbetsminnet. Det är verksamt när vi exempelvis korsar en gata. Vi ser då till vänster och höger och planerar framåt. Arbetsminnet är kopplat till mer permanenta minnesfunktioner som här interagerar med ny information och leder till en handlingsplan. Denna strategi blir mycket svår om den främre, prefrontala, hjärnvävnaden är skadad eftersom planeringsfunktionen då påverkas.

Arbetsminnet låter oss samla antal fakta från kort- och långtidsminnet och föra ihop dem i en logisk ordning för problemlösning.

Implicit minne, procedurminnet, är automatiskt och kräver inte en medveten process för utförandet. Som exempel på detta brukar nämnas cykling och pianospel. Det brukar också kallas muskelminne, men det involverar också annan automatik, exempelvis vid språkinlärning.

Det explicita minnet handhar upplevelser och faktakunskaper, det kallas också för episodminne samt semantiskt minne. Det rör sig alltså kring ämnen som kan rapporteras och beskrivas verbalt.

Explicit minne involverar hjärnans tinninglober och implicit minne är relaterat till amygdala och lillhjärnan. Bilder lagras i de visuella regionerna av hjärnbarken och ljudminnen i den auditiva delen. Minnet är individuellt och vi processar det baserat på våra erfarenheter och vår uppfattning om världen. Vi alla registrerar saker högst individuellt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *