© 1999 The Independent Fact Group

 

From the Archives / Ur Arkiven


Ett brev från Per Nordström, Sjöfartsverket, där han bekräftar att man ej har alla fakta på bordet rörande Estonias förlisning.

2000.02.17 - Brevet är ett svar på ett tidigare brev från Björkman och behandlar sjösäkerhetsfrågor och Estonia.

I tre stycken berör Nordström Estonia och utredningen av förlisningen. I Statens Haverikommissions arkiv har brevet diarieförts 1999.01.18, dnr A-04198, aktbilaga 3.3. Kopia har gått till Johan Franson och Sten Andersson.

Det är frapperande att konstatera att Nordström bekräftar att man inte har fullständiga fakta på bordet om vad som "egentligen" hände (sidan 1, stycke 3). Han återkommer sedan (sidan 2, stycke 2) till vad som "egentligen" hände och konstaterar att vi med all sannolikhet aldrig kommer få den frågan besvarad. Han nöjer sig dock med haverikommissionens förklaring "såsom varande trovärdig" vilket alltså inte är detsamma som att den är korrekt.

Av Nordströms brev, som han själv benämner som en julklapp till Björkman, framgår att man inom Sjöfartsverket vet att något annat hände än vad haverikommissionen kommit fram till.

Med största förvåning kan man i sammanhanget konstatera att Nordström betraktar "Estoniarapporten och dess rekommendationer" som varande av "ringa intresse" med motiveringen att arbetet i IMO (International Maritime Organization) snabbt sprang förbi haverikommissionens arbete genom att ta fram regler som var mer omfattande än vad sedan haverikommissionen kom fram till.

Hur kan Nordström, som i brevet konstaterar att något annat "egentligen" hände, veta att de regler IMO instiftat efter Estonias förlisning verkligen ökar sjösäkerheten? Det är ju en omöjlighet om man inte vet vad som hände! Antingen vet Nordström vad som "egentligen" hände varför han kan konstatera att reglerna blivit "mer omfattande", eller också har Nordström över huvud taget inte förstått vikten av korrekta haveriutredningar. I vilket fall som helst signalerar Nordström klart en brist på kompetens hos Sjöfartsverket och Sjöfartsinspektionen.

Brev från (nuvarnade ställföreträdande sjösäkerhetsdirektör) Per Nordström till sjösäkerhetsexperten Anders Björkman 1998.12.23 - (46 K pdf)