© 1999 The Independent Fact Group

 

From the Archives / Ur Arkiven


Här är några uppseendeväckande turer kring MOB - båten, Estonias man-över-bord båt.

2000.02.19 - Bakgrund och beskrivning av en "kriminalteknisk utredning"

MOB båten var Estonias första livbåt på styrbordssidan. Det var en mindre delvis täckt livbåt som även var avsedd att användas som räddningsbåt.

I ett förhör med Margus Treu, 3:e maskinist och överlevande 1995.03.31 framkommer att Elmar Siegel, 1:e maskinist och överlevande, såg MOB båten sjösatt med belysning under förlisningen. Under samma förhör uppger Kari Lehtola att man hittat alla livbåtar utom en, nämligen MOB båten som "är försvunnen". Förhöret är diariefört på svenska Haverikommissionen som dnr. D 34:176.

Enligt 8.10 i slutrapporten har MS Estonias livbåtar, flottar och livvästar drivit mot den estniska kusten i ostsydostlig riktning där de sedemera bärgats. Det framgår även av räddningsoperationen att allt från fartyget drivit i denna riktning. Det finns dock ett undantag, och det är MOB-båten som enligt kommissionen hittades drivande utanför Hangö. Hit är kursen cirka 55 grader mer nordlig, vilket under omständigheterna gör denna fyndplats omöjlig om båten drev. Stämmer haverikommissionens fyndplats måste båten gått egen maskin eller bogserats.

I vår brevväxling med Kari Lehtola, finska Haverikommissionen, ställer vi 1999.10.08 (klockan 09:53 - email) bland annat följande frågor till honom rörande MOB båten, ett kortare utdrag ur brevet:

"Vilken position hittades MOB-båten på?
När och av vem hittades MOB-båten?
Fanns levande eller döda personer ombord eller på båten?
Vilket skick var MOB-båten i när den återfanns?
Gjordes någon undersökning av båten mot bakgrund av att den återfanns
"drivande" i denna "position"?
Har någon kriminalteknisk undersökning av MOB-båten gjorts?
Hur kommer det sig att Ni inte i mars 95 kände till att MOB-båten
hittades utanför Hangö, utan då uppgav att MOB-båten var försvunnen?"

Värt att nämna i detta sammanhang är att omständigheterna kring MOB-båtens fyndplats inte tidigare diskuterats, och vad vi känner till har ingen annan heller avkrävt kommissionen någon förklaring till omständigheterna.

Till vår stora häpnad erhåller vi samma dag vid 15-tiden på eftermiddagen via fax och en tredje person en kopia på ett kriminaltekniskt utlåtande rörande MOB båten. Detta utlåtande är inte framställt som ett svar på våra frågor då det är daterat 4 dagar tidigare 1999.10.04, utan är ställt till den tyska Expertgruppens medlem Peter Jansson, men det besvarar ändock de flesta av våra frågor.

Av innehållet framgår att den "kriminaltekniska undersökningen" har gjorts den 4/10-1999. Den är utskriven på ett vanligt vitt papper och saknar myndighetens brevhuvud, adress etc. Den är heller ej signerad.

Den "kriminaltekniska undersökningen" dök sedemera upp på finska Haverikommissionens hemsida där den i finskt utförande kan tas del av. Det framgår dock även här att den är dagtecknad 1999.10.04, likaledes på vitt papper utan myndighetens brevhuvud, adress etc. och inte heller här signerad.

Länk till den finska Haverikommissionens sida med "Aktuellt" där man kan ladda ner bland annat MOB undersökning med bilder - PDF dokument, tyvärr bara på finska (översatt nedan till engelska).

Download direkt MOB undersökning med bilder - PDF dokument


 

Här nedan återges den kriminaltekniska undersökningen ordagrannt i den engelska översättning som skickades till Peter Jansson.


 

National Bureau of Investigation 4.10.1999
Criminal Technological Laboratory
Heikki Seppänen

Oy Mariner's Assistance Ltd, Ab
Peter Jansson

Re; Regarding the Investigations into the M/V Estonia's MOB boat

Lifeboat/MOB boat

The MOB boat from the M/V Estonia is a boat producedat the Oy Fiskars Ab boatyard in Turku. The production # is 363 001 and the-year was 1980. The length is 7.48, beam 2.34 and the draught 0,99 meters.

The M/V Hylje has collected floating debris onboard during the rescue operations. M/V Hylje lifted the MOB boat onboard on 29.9.1994 at 14.30 in position Lat N 59° 16' 40'' and Long E 22° 52' 12''.
M/V Hylje also took an open lifeboat from the M/V Estonia in tow on 29.9.1994 at 15.10 in position N 59° 16' 10'' and E 22° 51' 90''. This open model lifeboat was, however, so badly damaged that it could not be lifted up. Due to the boat's damages the towage proved impossible and M/V Hylje released the open lifeboat from towage on 29.9.1994 at 15.57. Investigations showed this boat to have been M/V Estonia's lifeboat # 6.

Investigations

M/V Hylje brought the M/V Estonia's MOB boat to Hanko on 29.9.1994. During the investigations it has become clear that the MOB boat is in good condition, without hull damages, picture # 1.

The propeller shaft is intact and the propeller revolves freely, picture # 2.

The aft hook release fastening irons have torn the deck structure. Based on the damages at both hook release arrangements we find reason to assume that the said MOB boat has not been released from its hooks under controlled circumstances, but it has torn loose from its hooks in the same manner as the other lifeboats, picture # 3.

The engine clutch is in 'neutral' and the speed lever is in idle position.

The total volume of fuel tanks onboard is 186 litres.

There was about 100 litres of fuel onboard.

Signed in Vantaa on October 4th, 1999

Heikki Seppanen

Enclosures Pictures 1-3

Cc. Kari Lehtola


 

Faktagruppens kommentarer:

Det förefaller oerhört märkligt att man utför en kriminalteknisk undersökning först 5 år efter förlisningen och 2 år efter att slutrapporten levererats. Vad nytta gör en sådan undersökning? Att sedan uppgifterna i denna undersökning visar att MOB båten inte alls hittades drivande utanför Hangö på den finska kusten som uppgavs i slutrapporten är ännu mer anmärkningsvärt. Här anges i stället en position som är nära den estniska kusten.

Vid en granskning av fyndplatserna för övriga livbåtar, förutom den livbåt nr 6 som påstås ha hittats i anslutning till MOB båten, visar det sig att dessa endast hade hunnit driva 10 - 15 distansminuter vid denna tidpunkt, medan MOB båten och den trasiga livbåten nr 6 drivit 35 distansminuter. Denna livbåt var så pass trasig att den inte kunde bogseras varför den lämnades på havet.

Vid en ytterligare granskning av den räddningsloggbok som fördes på Silja Europa som var "On Sea Commander" dvs ledningsfartyg för hela sjöräddningsoperationen, omnämns inte med ett ord att man hittade MOB båten eller livbåt nr 6. Inte heller omnämns med en stavelse att fartyget MV Hylje deltog i spaning eller räddning denna dag. Däremot anges noga genom iaktagelser från helikoptrar och andra fartyg inom vilket område flottar och livbåtar befinner sig, samt varje fynd med position. Den position som MOB båten och livbåt nr 6 skulle hittats på är utanför detta område.

Ytterligare en märklig omständighet är att MOB båten enligt Estonias säkerhetsmanual är "Livbåt nr 1". Livbåt nr 1 siktas klockan 17.32 av fartyget "FINNMERCHANT" i position N 59.20.55 - E 22.17.67. Detta alltså 3 timmar efter att MV Hylje slulle ha lyft ombord samma båt på sitt däck. Det framgår inte om man siktade livbåten på Hyljes däck, vilket måste varit fallet om uppgifterna i det kriminaltekniska dokumentet är riktiga.

Man kan då ledas till tanken att MOB båten i stället var märkt som livbåt nr 2, varav livbåt nr 1 skulle vara den första livbåten på babords sida. Livbåt nr 2 siktas dock redan klockan 09.54, och omnämns då inte vara MOB båten. Denna driver då i en klunga av andra livbåtar.

Man leds lätt misstänka att den kriminaltekniska undersökningen är en efterkonstruktion, men så kan det väl ändock inte vara?