© 1999 The Independent Fact Group

 

From the Archives / Ur Arkiven


Anmärkningsvärt stort antal fel på Estonia vid flaggbyte och certifiering januari 1993.

2000.02.20 - Bakgrund och beskrivning av certifieringsarbetet inför omflaggning från finsk till estnisk flagg den 28:e januari 1993.

I samband med flaggbytet 930128 åtog sig svenska Sjöfarts Sjöfartsverket att innan certifiering utföra besiktningar för Bureau Veritas räkning (Se även vår rapport "Urkundsförfalskning för att dölja bristande sjövärdighet).

Besiktningarna utfördes i januari 1993 vid åtminstone 3 tillfällen. Något officiellt underlag från dessa besiktningar förefaller ej ha upprättats för diarieföring hos Sjöfartsinspektionen som utförde uppdraget. Det kan i och för sig vara en följd av att man ansåg detta vara ett beställningsjobb från en "utomstående" part då arbetet utfördes åt Bureau Veritas. Dock har man i arkivt på Sjöfartsinspektionen i Stockholm sparat de handskrivna anteckningarna frå tre inspektionstillfällen i januari 1993. Det framgår av dessa handlingar (11 sidor märkta A - K) att man agerar å Bureau Veritas räkning (se J-K, 930122). Handlingarna kan studeras nedan.

Vad som är anmärkningsvärt är den stora mängden felnoteringar vid dessa tre tillfällen, inte mindre än 70 st där flertalet omfattar ett större antal branddörrar etc.

Ytterligare anmärkningsvärt är att fartyget några dagar efter den sista kontrollen certifieras, utan att det finns några bevis eller anteckningar som uppvisar att felen åtgärdats. Med tanke på felens omfattning förefaller det osannoligt att man hunnit åtgärda felen innan certifiering. Här finns en rad mycket allvarliga fel t o m i fartygets konstruktion som felaktiga fönster (ej brandsäkra) samt avsaknad av brandventilation, indikatorer till dörrar i skrovet på bildäck. Den som läst haverikommissionens rapport vet att sådana indikatorer konstaterades saknas för vissa låsfunktioner till rampen.

Det förefaller uppenbart att ett stort antal av felen aldrig åtgärdades då flera felnoteringar återkom vid den hamnstatskontroll som utfördes på eftermiddagen innan Estonias sista resa. Detta styrks dessutom av det faktum att Estonia aldrig efter flaggbytet erhöll ett definitivt "passagerarfartygssäkerhetscertifikat" eller "loadline certifikat". Här bidrog säkerligen även det faktum att en ny stabilitetsbok aldrig presenterades trots att framtagandet av denna påbörjades redan 1991.

De felanmärkningar som återkom vid den sista hamnstatskontrollen är bland annat avsaknad av "Damage Control Plan" (skadekontrollplanen som är en oerhört viktig handling vid en skadesituation) samt avsaknad av andra manualer på det estniska språket. Det framgår också att man saknade indikering på bryggan för att kunna avgöra om de vattentäta dörrarna i fartyget var stängda.

Sammantaget förefaller det troligt att fartyget tillåtits fortsätta att segla i detta undermåliga skick fram till förlisningen.

1. Anteckningar A - C från inspektion utförd 1993.01.04 - (140 K pdf)

2. Anteckningar D - I från inspektion utförd 1993.01.21 - (350 K pdf)
Här ska noteras att F är daterad 1993.03.21

3. Anteckningar J - K från inspektion utförd 1993.01.22 - (125 K pdf)