© 1999 The Independent Fact Group

 

ÖPPET BREV TILL STATSRÅDET MONA SAHLIN


Publiceringsdatum: 1999-02-05 Utgåva: SvD Brännpunkt - av 28 st överlevande från katastrofen

Våra vittnesmål är inte korrekt återgivna

Ett stort antal överlevande har genom initiativ från Ersta sjukhus fått
möjlighet att under hösten 1998 för första gången få träffas, för att
tillsammans bearbeta de upplevelser vi gått igenom samt att följa upp
hur vi mår i dag.

Två möten har ägt rum under hösten 1998, det första över helgen den 5-6
september och det andra den 14-15 november. Ett tredje möte planeras i
mars 1999.

Det har varit mycket starka känslor, och många fördjupande och
klarläggande diskussioner om vad som verkligen hände där ute på
Östersjön den tragiska natten till den 28 september 1994.
Många detaljer och skeenden har nu för många av oss äntligen kunnat bli
bekräftade, genom att vi tillsammans kunnat sammanväga både de egna och
andras upplevelser. Till hjälp för detta har vi genom Ersta sjukhus
försorg, fått tillgång till samtliga förhör som vi lämnat till polisen
dagarna efter olyckan.

Felaktigheter i haverikommissionens slutrapport:

Haverikommissionen har aldrig under sin utredning av olyckan talat eller
tagit kontakt med oss överlevande passagerare. Haverikommissionen har
tolkat förhören utifrån sin egen uppfattning och resultatet redovisas
luddigt och sammanblandat i slutrapporten, jämfört med våra egna upplevelser.
Genom att vi nu äntligen själva fått möjlighet att ställa frågorna till
varandra, diskutera och läsa förhören, har vi också fått svar på ett
antal detaljer som enligt vår uppfattning, inte redovisats på ett
riktigt och sanningsenligt sätt i slutrapporten. Några av dessa
detaljer, som enligt vår mening ger en annan bild av olycksförloppet,
redovisas nedan och är anledningen till att vi skriver detta yttrande om
felaktigheter i slutrapporten.

1. Tidsförloppet

Stämmer inte alls med våra iakttagelser. Tidpunkten för när den första
krängningen och slagsidan uppstod, är mer i tid knuten till de kraftiga
smällar som många av oss hört och även vittnat om till polisen.
Det är helt klart genom våra diskussioner och genomgångar, att slagsidan
redan ca 01.05 (estnisk tid) var så kraftig att problem att förflytta
sig och ta sig ut var uppenbara.

2. Fastsättning av fordon

Polisvittnesmålen från dem som överlevt och haft fordon på bildäck ger
vid handen att fordonen inte var fastsurrade och detta är också motsatt
och felaktigt skrivet i slutrapporten. Det framgår enligt
besiktningsprotokoll före olyckan att surrningsutrustningen till
lastbilar var bristfällig. Detta enligt uttalande från den estniska
sjöfartsinspektionen. Den svenska inspektionen var ej lika kritisk men
framförde bristerna.

3. Övriga kommentarer

Vidare är vittnesmålen från olika däcksplan inte korrekt återgivna. De
är sammanblandade och ''friserade'' så att ingen utomstående skulle
kunna återknyta från vems vittnesmål det är hämtat. Endast vi som varit
med kan genom våra egna upplevelser känna igen de olika styckena och här
har direkta förvanskningar av vittnesmålen skrivits.

Vi kräver också en förklaring på vem eller vilka i kommissionen som i
kap 13.2.1 ansett att de överlevande inte är att betrakta som vittnen i
egentlig mening? Vad menas med detta?

Tillvaratagande av överlevandes erfarenheter:

Det är absurt och kränkande att de som överlevt en av de största
fartygsolyckorna i modern tid aldrig hörts av dem som blev satta att
utreda olyckan.

Vi tycker det är märkligt att haverikommissionen inte på någon punkt
behövt få in kompletterande information från ett enda av de vittnesmål
som de överlevande passagerarna lämnat till polis direkt efter olyckan.
Det bör påpekas att vissa av besättningsmedlemmarna förhördes upp till
åtta gånger. I detta fall måste man ifrågasätta om det ej föreligger ett jävsförhållande.
Det improviserade räddningsarbetet, som när det väl kom igång gjordes på
ett fantastiskt sätt, har också redovisats i slutrapporten och detta är
ju anledningen till att vi som överlevde kan uttala dessa fakta.
Med bakgrund av hur beredskapsnivån var i verkligheten, är det
tillfredsställande att konstatera att en förbättring i Sverige skett,
framför allt beträffande helikopterberedskapen genom avtal och nyttjande
av flygvapnets resurser.

Vi tror dock att det finns ytterligare mer att göra inom detta område
och många överlevande är mycket intresserade av att kunna bidraga med
sina erfarenheter. Till dags dato har man ej dragit nytta av våra
upplevelser vid Estonias förlisning.

Slutord:

Slutrapporten har ju vidare också kritiserats av internationell expertis
i många avseenden då det gäller orsakerna till olyckan och skuldfrågan.
Ett stort antal frågeställningar har ställts till haverikommissionen via
skrivelser och debattartiklar men lämnats obesvarade av de ansvariga.
Vi vill därför avslutningsvis vädja till, rekommendera och uppmana den
svenska regeringen att ta initiativ till att en helt oberoende och
kompletterande utredning kommer till stånd.

Det vore en möjlighet, att för de nu inblandade länderna få en trovärdig
och hedrande epilog på denna mörka händelse som de anhöriga till omkomna
och de överlevande kommer att bära med sig i framtiden, samt historiskt
även för de efterlevande.

Vi vill med detta yttrande med kommentarer endast relatera våra
synpunkter till haverikommissionens arbete och den presenterade slutrapporten.
Yttrandet avses ej relatera till frågan om Analysgruppens rekommendation
avseende bärgning av kroppar från avlidna.

Då vi överlevande kommer att träffas på Ersta sjukhus helgen den 20-21
mars 1999, förutsätter vi och hoppas att kommentarer kan ges direkt till
oss under detta möte.

Ewa Askerup
Ronnie Bergqvist
Karin Bergqvist
Marianne Ehn
Christer Eklöf
Håkan Ekstedt
Anders Ericson

Birgit Eriksson
Mia Fägersten
Erik Gemheden
Sara Hedrenius
Kent Härstedt
Tom Johnsson
Sten Jolind

Eckard Klug
Urban Lambertsson
Lars-Olof Lamke
Paula Liikamaa
Magnus Lindström
Wanda Manninger
Martin Nilsson
 

Anita Persson-Flygare
Tönu Spuhl
Rolf Sörman
Ulla Tenman
Yasmina Weidinger
Gull-Britt von Payr
Mikael Öun