© 1999 The Independent Fact Group

 

Rapporter


Ladda ner "Urkundsförfalskning för att dölja bristande sjövärdighet" (455 K pdf sammanfattning)

"Urkundsförfalskning för att dölja bristande sjövärdighet" (html sammanfattning)

Ladda ner fullversion "Urkundsförfalskning för att dölja bristande sjövärdighet" (650 K pdf)

MS Estonia rapport 1999.06.14

Vid hamnstatskontrollen som utfördes den 27 september 1994 i Tallinn innan avgång, hittade man ett stort antal fel varav 14 stycken noterades i protokoll. Av felen var 5 stycken så pass allvarliga att färjan skulle ha kvarhållits i hamn. MS Estonia var inte sjövärdig. Faktagruppen bevisar i denna rapport att kopian av det hamnstatskontrolls-protokoll som upprättades och är tryckt i haverikommissionens slutrapport är förfalskad. Rapporten finns i tryckt upplaga på svenska.

Ni kan beställa den fullständiga rapporten på på 68 sidor i bokform från oss. Normalpriset för myndigheter och organisationer är 1.250 kr och för privatperson/småföretagare 500 kr inkl. moms. Priset för anhörig, överlevande eller individuell medlem i AgnEf är 200 kr/st inkl. moms. (Frakt ej inkluderad)
*Order*

Sammanställning av korrespondens med SHK
Med anledning av vår MS Estonia rapport 1999.06.14 har vi haft viss korrespondens med generaldirektör Ann-Louise Eksborg på Statens Haverikommission i Stockholm."Analysis of IMO A 849 (2.0)" (html endast på engelska)

MS Estonia rapport 1999.10.20

FN-resulotion som tvingar en Stat att utföra en ny haveriundersökning om bevis framkommer som förändrar slutsatser och och kan ge en ny bild av händelseförloppet.


"Estoniadebatten på University of Strathclyde, Glasgow" (html)

En sammanfattning 1999.10.27
(endast på svenska med engelska bilagor)
I samband med konferansen "Design for Safety" som hölls på University of Strathclyde den 25 - 29 oktober 1999, ägnades eftermiddagen den 27:e till en debatt om Estonia. Inledningsanförande av sjösäkerhetsexpert Anders Björkman, därefter Tuomo Karppinen, tidigare medlem i JAIC samt sedan Markku Kanerva, Delta Marin Oy. Ordförande var H. Paul Cojeen, Naval Architect, US Coast Guard.


Ladda ner"Omöjligt visir-senario - (Impossible...)" (550 K pdf sammanfattning endast på engelska)

"Omöjligt visir-scenario - (Impossible...)" (html sammanfattning endast på engelska)

Ladda ner fullversion "Impossible visor scenario" (1100 K pdf endast på engelska)

MS Estonia rapport 2000.01.01
Faktagruppen bevisar i denna rapport att visiret omöjligt kan ha skurit av den kraftiga däcksbalk som fanns framför hydraulikens fästöron på visiret. Därmed omöjliggörs kommissionens slutsats att visiret föll frammåt och slet med sig rampen till öppet läge.

 

Faktagruppen visar också att kommissionen i sina strävanden att försöka påvisa nödvändiga krafter frammåt på visiret, vänder på kraftbegreppen för att åstakomma detta, och påstår att "reaktionskrafterna" slet sönder babords sidolås på visiret. Reaktionskraften är den mothållande kraft som finns i fartyget, alltså den kraft som motverkar vågkrafterna som slog mot visiret. Reaktionskraften är lika stor som vågkraften men riktad åt andra hållet.

 


Ladda ner "Bärgningsskador på visiret - (Recovery damage...)" (780 K pdf sammanfattning endast på engelska)

"Bärgningsskador på visiret - (Recovery damage...)" (html sammanfattning endast på engelska)

Ladda ner fullversion "Recovery damage to the visor" (1700 K pdf endast på engelska)

MS Estonia rapport 2000.05.01
Faktagruppen bevisar i denna rapport att kommissionen ej kunde skilja på skador som uppstod vid bärgningen av visiret från skador som orsakats av att visiret skiljdes från fartyget. Kommissionen har därmed tillskrivit olycksförloppet samtliga skador som fanns på visiret efter bärgningen av detsamma. Videofilmer av visiret på sjöbotten innan bärgningen visar betydligt färre skador än visiret har efter bärgningen.


"Icke utredda skador och missledande slutsatser - (Non-evaluated damages and misleading conclusions)" (html endast på engelska)

 

Det Internationella MS Estonia Seminariet, Stockholm 29-30 maj 2000
Föredrag NF-5 av den Oberoende Faktagruppen bevisar att JAIC drog felaktiga slutsatser beträffande låsboxarna på rampen, "preventer wires" för rampen samt bottenplåten till visiret. Vidare lyckades JAIC inte identifiera eller utvärdera de saknade räckena till rampen (bortkapade och funna på havsbotten), de stora skadorna på bulben (babords undersida), eller hålet i skrovet.


M/S Estonias Visirgåta (html)

Bilden av visiret "stående" på sidan av fartyget! - 2000.12.24
Faktagruppen söker svaret på mysteriet som presenteras här. Detta är något att utreda djupare, förklara, döma eller bara acceptera. Vår intention med dessa uppgifter är inte att framlägga bindande bevis för något scenario. Det är att ställa frågan om det är möjligt att det av ren slump kan produceras bilder som visar ett identiskt objekt lika visiret som står på fartygssidan efter förlisningen.


M/S Estonia - den sista resan - (html endast på engelska)

M/S Estonia rapport "Partial status report" - 2001.02.11
Den här rapporten är en vad vi kallar en "partial status report" (dellägesrapport). På så sätt skiljer sig denna rapport från de tidigare rapporterna. Anledningen till bytet av format är att ämnet är så omfattande att det inte kan presenteras i en och samma rapport. Den här "dellägesrapporten" fokuserar den första delan av Estonias sista resa.

Syftet med denna rapport är att visa att rutten som JAIC redovisade är felaktig. JAIC använde sina slutsatser om rutten till stöd för sitt scenario om hur M/S Estonia kunde tappa sitt visir. Denna rapport kommer också visa på det slarviga utredningsarbetet som utfördes av JAIC och ytterligare påvisa nödvändigheten av en ny undersökning av katastrofen.Den Oberoende Faktagruppens yttrande angående remissinstansernas svar till regeringen i fråga om behovet av en ny utredning av M/S Estonias förlisning.

M/S Estonia skrivelse till Näringsdepartementet 2001.02.26

Omfattningen och faktainnehållet motiverar att skrivelsen redovisas här under rubriken "rapporter".M/S Express Samina - M/S Estonia

Alla på katastrof-färjan kunde ha räddats! - 2001.10.28
En jämförelse mellan Estonias förlisning och förlisningen av den grekiska färjan Express Saminas förlisning 2000. Sidan innehåller dessutom kortfattade beskrivningar av 5 st datorsimuleringar av M/S Estonias förlisning utförda av University of Strathclyde, Glasgow, UK.Statens Kriminaltekniska Laboratoriums (SKL) sakkunnigutlåtande

En undersökning av det dokument som i supplementet till JAIC's slutrapport av IFG påvisats vara en förfalskning - 2001.11.03
Faktagruppen har för att ytterligare styrka vår rapports innehåll ("Urkundsförfalskning för att dölja bristande sjövärdighet") låtit utföra en kriminalteknisk undersökning av hamnstatskontrolls-protokollen vid Statens Kriminaltekniska Laboratorium i Linköping.

Faktagruppen bevisar i rapporen "Urkundsförfalskning för att dölja bristande sjövärdighet" att kopian av det hamnstatskontrolls-protokoll som är tryckt i haverikommissionens slutrapport är förfalskad. Hamnstatskontrollen utfördes den 27 september 1994 i Tallinn, d v s på eftermiddagen innan MS Estonia för sista gången lämnade hamn.

SKL's utlåtande visar att det tryckta protokollet i JAIC's supplement 223 ej är en kopia av det hamnstatskontrollsprotokoll man uppger.


M/S Estonias deformationsgåta - (html)

Vad orsakade skadan, en plastisk deformation, på styrbords främre skott? - 2001.12.24
Faktagruppen söker svaret till frågan och presenterar här en rad fakta. Vår intention med denna gåta är inte att framlägga bindande bevis för något haveriscenario. Vi söker bara svaret på varför skadorna på styrbords sida av det främre skottet uppvisar en annan skadetyp än motsvarande skador på babords sida?


Klargörande kring spekulationer - (html)

Den Oberoende Faktagruppens klargörande kring spekulationer om "Finskt erkännande" i samband med ett kommande TV-program rörande M/S Estonia - 2001.09.14

I Sveriges Television samt i Sveriges Radios ekosändningar har den 13:e september 2002 förekommit uppgifter om att finska myndigheter erkänner felaktigheter rörande säkerhetskrav då fartyget såldes 1993. I ekosändningarna har det meddelats att det hela rör det så kallade "kollissionsskottet", som enligt regelverk skulle ha funnits innanför rampen.

Faktagruppen klargör för felaktigheterna i uppgifterna.


M/S Estonia analys - skada på främre skottet - (html endast på engelska)

Ej hållbar förklaring av skada på främre skottet på MS Estonia - 2002.12.24
Denna rapport lägger fram ytterligare "omöjliga" och obekväma fakta. Den Oberoende Faktagruppen visar att JAIC's förklaring rörande en skada ovanför styrbords visirlås är felaktig. Rapporten visar också efter analys, att skadan ej kan ha inträffat utan att visirlåset varit skilt från fartyget när skadan uppstod. Det är bara ett "mindre problem", visirlåset är fortfarande på plats på fartyget.


M/S Estonia - 10 år efter förlisningen

Den 28:e september 2004 har det gått 10 år sedan förlisningen av MS Estonia. Faktagruppen hävdar att orsaken till förlisningen ej är utredd - 2004.09.28

Inget hål i fartyget under vattenlinjen?


M/S Estonia - Att hitta Estonias bogvisir (endast på engelska)

Den skrivna informationen mellan medlemmar i JAIC berättar en helt ny historia - 2006.04.03

Visiret hittades inte senare än den 9e oktober 1994.


M/S Estonia analys - aktiviteter på M/S Estonia mellan 1994 och 1996 - (endast på engelska)

Analys av främte skottet 1994 vs 1996 - 2006.04.04
I denna analys visar Den Oberoende Faktagruppen att videofilmer tagna av JAIC 1994 och 1996 (vid oljesaneringen) av M/S Estonias vrak avslöjar, bland annat, att omfattande undervattensaktiviterer har pågått efter december 1994 och före sommaren 1996.


M/S Estonia - Vad dykarna såg på Estonias bildäck

Analys av film från MS Estonias bildäck - 2006.04.09
I denna rapport visar Den Oberoende Faktagruppen för första gången videobilder tagna på MS Estonias bildäck som utan tvekan visar att någon efter förlisningen, när fartyget ligger på havsbotten, sprängt i området direkt i anslutning till infästningarna till den hydraulik som reglerar visir och ramp inne på bildäcket. Bilderna bevisar också att dykarna, under ledning av svenska Sjöfartsverkets chefsjurist Johan Franson, sett, filmat och undersökt skadorna från de detonationer som sprängt sönder flera "skott" in till bildäck.


M/S Estonia - Icke officiella videos från MS Estonias vrak kan ge nya svar - (endast på engelska)

Analys av omständigheterna kring icke oficiella videofilmningar av MS Estonias vrak - 2006.04.15
I denna rapport visar Den Oberoende Faktagruppen att det under 1996 gjordes ett stort antal icke oficiella videoinspelningar från MS Estonias vrak, detta trots lag om Gravfrid av MS Estonia och dess definierade omgivning till skydd för offren från förlisningen och med syfte att ge dem en sista ostörd viloplats. Ett stort antal inspelningar gjordes som var och fortfarande är icke officiella, minst 20 timmar är fortfarande i finska myndigheters förvar. Om dessa filmer lämnades ut och analyserades skulle de kunna ge nya svar rörande omständigheterna till förlisningen och dess händelseförlopp.


M/S Estonia - Möjlig anledning bakom mörkläggning rörande MS Estonias förlisning - (endast på engelska)

Analys av relationen mellan möjlig utredningsnivå och olika aktörers inblandning och deras möjlighet att påverka - 2006.04.25
I denna rapport påvisar Den Oberoende Faktagruppen för första gången officiellt det komplexa förhållandet rörande olika aktörers inblandning och deras respektive intresse att motverka eller förhindra en ny Oberoende Utredning av MS Estonias förlisning. Vår grafiska analys är baserad på de fakta som framkommit under åren sedan förlisningen där bevisligen olika aktörer kan ha anledning att fortsätta mörkläggningen av sanningen.