© 2003 The Independent Fact Group

 

Uppdateringar


Här finns information om de senaste uppdateringarna med de nyaste längst upp.


2004.09.28 M/S Estonia - 10 år efter förlisningen

Den 28:e september 2004 har det gått 10 år sedan förlisningen av MS Estonia. Faktagruppen hävdar att orsaken till förlisningen ej är utredd.

Inget hål i fartyget under vattenlinjen?

Länka till huvudämne "Estonia" och "Rapporter".


2004.01.01 (only in english) - Naval Anders Björkman's contribution regarding the IFG 2002.12.04 M/V Estonia analysis - damage on the forward bulkhead

By Anders Björkman

Damage on the forward bulkhead of MV Estonia
On Christmas Eve 02.12.24 the IFG posed the question how the upper part of starboard visor lug opening in the superstructure bulkhead plate of the Estonia could have been damaged indented and buckled as the visorlug itself is apparently seen still being fixed by the visor lock; the lug and a part of the visor support plate having been ripped off from the visor.

Link to main subject "Forum" and "Papers". You can also open the file in a new window here.


2002.12.24 - M/S Estonia analys - skada på främre skottet (endast på engelska)

Ej hållbar förklaring av skada på främre skottet på MS Estonia
Denna rapport lägger fram ytterligare "omöjliga" och obekväma fakta. Den Oberoende Faktagruppen visar att JAIC's förklaring rörande en skada ovanför styrbords visirlås är felaktig. Rapporten visar också efter analys, att skadan ej kan ha inträffat utan att visirlåset varit skilt från fartyget när skadan uppstod. Det är bara ett "mindre problem", visirlåset är fortfarande på plats på fartyget. Länka till huvudämne "Estonia" och "Rapporter". Du kan också öppna sidan i nytt fönster här.


2002.09.14 - Klargörande kring spekulationer

Den Oberoende Faktagruppens klargörande kring spekulationer om "Finskt erkännande" i samband med ett kommande TV-program rörande M/S Estonia

I Sveriges Television samt i Sveriges Radios ekosändningar har den 13:e september 2002 förekommit uppgifter om att finska myndigheter erkänner felaktigheter rörande säkerhetskrav då fartyget såldes 1993. I ekosändningarna har det meddelats att det hela rör det så kallade "kollissionsskottet", som enligt regelverk skulle ha funnits innanför rampen.

Faktagruppen klargör för felaktigheterna i uppgifterna. Länka till huvudämne "Estonia" och "Rapporter". Du kan också öppna sidan i nytt fönster här.


2001.12.24 - M/S Estonias deformationsgåta

Vad orsakade skadan, en plastisk deformation, på styrbords främre skott?
Faktagruppen söker svaret till frågan och presenterar här en rad fakta. Vår intention med denna gåta är inte att framlägga bindande bevis för något haveriscenario. Vi söker bara svaret på varför skadorna på styrbords sida av det främre skottet uppvisar en annan skadetyp än motsvarande skador på babords sida? Länka till huvudämne "Estonia" och "Rapporter". Du kan också öppna sidan i nytt fönster här.


2001.11.29 M/S Amorella, Viking Line
Inspektion av säkerheten ombord 2001.05.27
Denna rapport visar den status av personsäkerhet som föreligger på denna färja som går i permanent trafik mellan Sverige och Finland. Sju år efter Estoniakatastrofen uppnår man fortfarande inte minimikraven för säkerhet ombord, en standard som regleras av internationell lag till sjöss (SOLAS m.fl.).

2001.11.29 M/S Isabella, Viking Line
Inspektion av säkerheten ombord 2001.05.27
Denna rapport visar den status av personsäkerhet som föreligger på denna färja som går i permanent trafik mellan Sverige och Finland. Sju år efter Estoniakatastrofen uppnår man fortfarande inte minimikraven för säkerhet ombord, en standard som regleras av internationell lag till sjöss (SOLAS m.fl.).


2001.11.03 - Statens Kriminaltekniska Laboratoriums (SKL) sakkunnigutlåtande

En undersökning av det dokument som i supplementet till JAIC's slutrapport av IFG påvisats vara en förfalskning

Faktagruppen har för att ytterligare styrka vår rapports innehåll ("Urkundsförfalskning för att dölja bristande sjövärdighet") låtit utföra en kriminalteknisk undersökning av hamnstatskontrolls-protokollen vid Statens Kriminaltekniska Laboratorium i Linköping.

Faktagruppen bevisar i rapporen "Urkundsförfalskning för att dölja bristande sjövärdighet" att kopian av det hamnstatskontrolls-protokoll som är tryckt i haverikommissionens slutrapport är förfalskad. Hamnstatskontrollen utfördes den 27 september 1994 i Tallinn, d v s på eftermiddagen innan MS Estonia för sista gången lämnade hamn.

SKL's utlåtande visar att det tryckta protokollet i JAIC's supplement 223 ej är en kopia av det hamnstatskontrollsprotokoll man uppger.

Länka till huvudämne "Estonia" och "Rapporter". Du kan också öppna sidan i nytt fönster här.


2001.10.28 - Alla på katastrof-färjan kunde ha blivit räddade!

En jämförelse mellan M/S Express Samina och M/S Estonia

Nästan på dagen 6 år efter Estonias förlisning, den 26 september 2000 sjunker den grekiska passagerarfärjan Express Samina utanför Paros. Förlisningen sker efter att färjan gått på grund och slitit upp ett hål i undervattenskroppen. Samina sjunker fort efter att de vattentäta utrymmena under bildäck vattenfylls genom hålet i skrovet.

Enligt internationella regelverk ska alla vattentäta dörrar i fartygens vattentäta skott vara stängda till sjöss. Det var de uppenbarligen inte på Express Samina och vattnet kunde därför sprida sig mycket fort genom fartygets alla utrymmen under bildäck. När tillräckligt med vatten kommit in förlorade fartyget sin positiva flytkraft och gick till botten.

Grekerna har inte glömt bort sin Archimedes!

Länka till huvudämne "Estonia" och "Rapporter". Du kan också öppna sidan i nytt fönster här.


2001.07.11 - Styrelsen för psykologiskt försvar - SPF

Hur hanterar Styrelsen för psykologiskt försvar sitt Estoniauppdrag i samband med regeringens beslut att inte stödja kraven på en ny Estoniautredning?

En granskning av boken "Att kommunicera med drabbade människor" utgiven av Styrelsen för Psykologisk Försvar (SPF) och utskickad till de få anhöriga och överlevande som finns i deras register, i samband med Näringsdepartementets Estoniabeslut den 19 april 2001. Länka till huvudämne "Utredningar" och "Myndigheter". Du kan också öppna sidan i nytt fönster här.

2001.07.11 - Styrelsen för psykologiskt försvar - SPF

Svarar de allmänheten på frågor i enlighet med regeringsbeslutet 2001.04.19?

Här återger vi korrespondensen mellan Advokat Per Björkman och SPF i en frågeställning riktad till SPF mot bakgrund av deras utökade uppdrag. Svaren från SPF ger en tydlig bild av en myndighet som inte lever upp till det uppdrag som givits dem. Länka till huvudämne "Utredningar" och "Myndigheter". Du kan också öppna sidan i nytt fönster här.2001.04.01 - M/S Estonia rapporter nu också i fulla versioner på hemsidan.

Länka till huvudämne "Estonia" och "Rapporter", eller

Ladda ner full version "Urkundsförfalskning för att dölja bristande sjövärdighet" (650 K pdf)

Ladda ner full version "Impossible visor scenario" (1100 K pdf endast på engelska)

Ladda ner full version "Recovery damage to the visor" (1700 K pdf endast på engelska)


2001.03.16 - Forum

Inlägg i Estoniadebatten av advokat Per Björkman

"Det viktigaste för regeringen är den politiska enigheten. Man har åberopat Estlands ovilja till att öppna en ny utredning som skäl för att detta inte skall göras. På den politiska enighetens altare offras sanningen. I stället får lögn (t ex Olof Forssberg) och manipulation styra."
Länka till huvudämne "Forum". Du kan också öppna sidan i nytt fönster
här.


2001.02.26 - M/S Estonia rapporter

Den Oberoende Faktagruppens yttrande angående remissinstansernas svar till regeringen i fråga om behovet av en ny utredning av M/S Estonias förlisning.

Omfattningen och faktainnehållet motiverar att skrivelsen redovisas under rubriken "rapporter". Länka till huvudämne "Estonia" och "Rapporter" där även regeringens brev till IFG återges. Du kan annars ladda ner vår skrivelse i nytt fönster här. Den ligger endast som pdf-fil (195 K).2001.02.11 - M/S Estonia rapporter

"Partial status report" (html endast på engelska)

M/S Estonia - den sista resan
Den här rapporten är en vad vi kallar en "partial status report" (dellägesrapport). På så sätt skiljer sig denna rapport från de tidigare rapporterna. Anledningen till bytet av format är att ämnet är så omfattande att det inte kan presenteras i en och samma rapport. Den här "dellägesrapporten" fokuserar den första delan av Estonias sista resa.

Syftet med denna rapport är att visa att rutten som JAIC redovisade är felaktig. JAIC använde sina slutsatser om rutten till stöd för sitt scenario om hur M/S Estonia kunde tappa sitt visir. Denna rapport kommer också visa på det slarviga utredningsarbetet som utfördes av JAIC och ytterligare påvisa nödvändigheten av en ny undersökning av katastrofen.
Länka till huvudämne "Estonia" och "Rapporter". Du kan också öppna sidan i nytt fönster här.2001.01.21 - Statens Haverikommission, korrekt myndighetsutövning?

Kan vi begära att svenska myndigheter skall följa lagar och förordningar?

Det ställs krav på att myndigheter bland annat skall diarieföra in och utgående handlingar.... Länka till huvudämne "Utredningar" och "Myndigheter". Du kan också öppna sidan i nytt fönster här.


2000.12.24 - M/S Estonias Visirgåta

Bilden av visiret "stående" på sidan av fartyget!
Faktagruppen söker svaret på mysteriet som presenteras här. Detta är något att utreda djupare, förklara, döma eller bara acceptera. Vår intention med dessa uppgifter är inte att framlägga bindande bevis för något scenario. Det är att ställa frågan om det är möjligt att det av ren slump kan produceras bilder som visar ett identiskt objekt lika visiret som står på fartygssidan efter förlisningen. Länka till huvudämne "Estonia" och "Rapporter". Du kan också öppna sidan i nytt fönster här.


2000.11.18 - M/S Estonia Dykanalyser

Spår av en oregelbunden skada i M/S Estonias skrov

Faktagruppen har i denna analys undersökt om de videofilmer som togs vid vraket av M/S Estonia under "Bemis-undersökningen i augusti 2000", bevisar förekomsten av ett förmodat hål i skrovet. Medlemmar av expeditionen har framfört att bilderna bevisar förekomsten av ett hål i skrovet på styrbordssidan. Länka till huvudämne "Estonia" och "Dykanalyser". Du kan också öppna sidan i nytt fönster här.


2000.10.01 - M/S Estonia Artiklar/Böcker

"Varför skulle jag ljuga om Estonia"
Sten Anderssons debattinlägg i tidningen Nya Dagen. Vi ger här våra fullständiga kommentarer och i det fall vi anser det befogat, frågor till debattören. Länka till huvudämne "Estonia" och "Artiklar/Böcker". Du kan också öppna sidan i nytt fönster här.


2000.09.20 - M/S Estonia rapporter

"Icke utredda skador och missledande slutsatser - (Non-evaluated damages and misleading conclusions)" (html endast på engelska)

 

Det Internationella M/S Estonia Seminariet, Stockholm 29-30 maj 2000
Föredrag NF-5 av den Oberoende Faktagruppen bevisar att JAIC drog felaktiga slutsatser beträffande låsboxarna på rampen, "preventer wires" för rampen samt bottenplåten till visiret. Vidare lyckades JAIC inte identifiera eller utvärdera de saknade räckena till rampen (bortkapade och funna på havsbotten), de stora skadorna på bulben (babords undersida), eller hålet i skrovet. Länka till huvudämne "Estonia" och "Rapporter". Du kan också öppna sidan i nytt fönster här.


2000.09.17- Säkerhet/Artiklar

Svenska Dagbladet den 12 september 2000
"Färjor klarar inte kraven"

Sjöfartsinspektionen kritiseras hårt av Riksdagens revisorer. Länka till huvudämnet "Säkerhet" och "Artiklar".
Du kan också öppna sidan i nytt fönster här.


2000.09.16 - M/S Estonia Artiklar/Böcker

"A. Hellberg och A. Jörles bok "Katastrofkurs" - en recension"

En recension av författarnas bok som visar på mycket bristande kunskaper i fråga om Estonia och förlisningen av fartyget. Länka till huvudämne "Estonia" och "Artiklar/Böcker". Du kan också öppna sidan i nytt fönster här


2000.09.13 - M/S Estonia Dykanalyser

I den här analysen visar den Oberoende Faktagruppen att videofilmer tagna under "Bemis expedition augusti 2000" bevisar att bland annat omfattande aktiviteter utförts på vraket efter juni 1996 och före sommaren 2000. Länka till huvudämne "Estonia" och "Dykanalyser". Du kan också öppna sidan i nytt fönster här.


2000.09.11 - M/S Estonia artiklar

6 "nya" artiklar presenteras som tidigare publicerats i Svenska Dagbladet. Länka till huvudämne "Estonia" och "Artiklar". Du kan också öppna sidan i nytt fönster här.


2000.06.24 - M/S Estonia rapporter

Download "Recovery damage to the visor / Bärgningsskador på visiret" (780 K pdf)

"Recovery damage to the visor / Bärgningsskador på visiret" (html)

M/V Estonia report 2000.05.01 (an excerpt / en sammanfattning)
Faktagruppen bevisar i denna rapport (
endast på engelska) att kommissionen ej kunde skilja på skador som uppstod vid bärgningen av visiret från skador som orsakats av att visiret skiljdes från fartyget. Kommissionen har därmed tillskrivit olycksförloppet samtliga skador som fanns på visiret efter bärgningen av detsamma. Videofilmer av visiret på sjöbotten innan bärgningen visar betydligt färre skador än visiret har efter bärgningen.