© 2001 The Independent Fact Group

 

Styrelsen för psykologiskt försvar, SPF

"2001-04-27 >> Estoniastudie: Förtroende kräver professionell kommunikation"


Pressmeddelanden (återgiven från SPFs hemsida)

Pressmeddelande: 2001-04-27

Estoniastudie: Förtroende kräver professionell kommunikation

Estoniakatastrofen visar tydligt på behovet av att i ett akut krisläge kunna förmedla korrekt och aktuell information professionellt. I en ny studie har Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) samlat erfarenheter av kommunikationen efter händelsen. Erfarenheterna kommer att vara en av utgångspunkterna i uppbyggnaden av den faktabank om Estonia som regeringen har gett SPF i uppdrag att bygga upp.

- Kompetent och professionell kommunikation i samband med svåra olyckor och katastrofer är en förutsättning för att de drabbade, berörda och allmänheten ska ha förtroende och därmed respekt för de beslut som fattas och därefter för de åtgärder som vidtas, säger Björn Körlof, generaldirektör vid Styrelsen för psykologiskt försvar. För de drabbade kan informationen ge en känsla av delaktighet och kan därför vara en betydelsefull del även i sorgearbetet.

SPFs nya studie Att kommunicera med drabbade människor visar att brister i kommunikationen kan ge grogrund för misstro, ryktesspridning och mytbildningar som kan vara mycket svåra att tvätta bort. Förståelse för hur människor reagerar i kris är en kunskap som ofta saknas på central myndighetsnivå men som behövs vid kontakter direkt med medborgarna. Det är då särskilt viktigt att kunna arbeta flexibelt och prestigelöst förklarar Björn Körlof.

Utvidgat Estoniauppdrag för SPF

Erfarenheter från studien kommer vara till nytta inför det utvidgade Estoniauppdrag som SPF nyligen fått. Eftersom det fortfarande finns obesvarade frågor efter M/S Estonias förlisning har regeringen utvidgat SPFs informationsuppdrag. En faktabank ska byggas upp med relevant information, och olika förekommande frågor ska - så långt som det är möjligt - besvaras.

- Det handlar alltså inte om någon ny utredning för att finna orsaken till olyckan, utan om en förbättrad information genom systematisering och strukturering av faktauppgifter. Kanske kan det bidra till ökad klarhet kring de frågor som fortfarande upplevs som obesvarade. Men det är inte säkert att informationen kan ge slutgiltiga svar på alla undringar, säger SPFs generaldirektör Björn Körlof.

Att lära inför framtiden

Alla offentliga myndigheter, företag och organisationer som kan bli berörda av en olycka behöver ha en väl inövad, förberedd och samordnad informationsberedskap. Detta för att klara en ökad informationsuppgift i samband med svåra olyckor och katastrofartade händelser. Estoniakatastrofen visar tydligt på betydelsen av denna förmåga.

Regeringen utsåg i oktober 1996 Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) att vara statens kontaktorgan för anhöriga till dem som omkom vid M/S Estonias förlisning 1994. Sedan september 1997 ingår även de som överlevde förlisningen i uppdraget.

För mer information kontakta generaldirektör Björn Körlof tfn 08-698 33 11, e-post bjorn.korlof@psycdef.se

Studien finns att beställa spf@psycdef.se eller i pdf-format. Läs mer>>

Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) är en statlig myndighet som bedriver forskning kring samhällskommunikation och information under såväl ostörda förhållanden som kriser. Forskningen syftar till att bredda och fördjupa kunskaperna bland annat inom ämnesområdena informations-beredskap, kriskommunikation och psykologiskt försvar.