© 2001 The Independent Fact Group

 

Styrelsen för psykologiskt försvar, SPF

"2001-04-23 >> Utvidgat Estoniauppdrag för SPF "


Aktuellt (återgiven från SPFs hemsida)

2001-04-23

Utvidgat Estoniauppdrag för SPF

Fortfarande finns flera obesvarade frågor efter M/S Estonias förlisning. Det är anledningen till att regeringen nu har utvidgat SPFs informationsuppdrag. En faktabank ska byggas upp med relevant information och olika förekommande frågor ska - så långt som det är möjligt - besvaras.

- Det handlar alltså inte om någon ny utredning för att finna orsaken till olyckan, utan om en förbättrad information genom systematisering och strukturering av faktauppgifter. Kanske kan det bidra till ökad klarhet kring de frågor som fortfarande upplevs som obesvarade. Men det är inte säkert att informationen kan ge slutgiltiga svar på alla undringar, säger SPFs generaldirektör Björn Körlof.

Regeringen utsåg i oktober 1996 Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) att vara statens kontaktorgan för anhöriga till dem som omkom vid M/S Estonias förlisning 1994. Sedan september 1997 ingår även de som överlevde förlisningen i uppdraget.

Den gemensamma haverikommissionen lämnade sin slutrapport 1997. Men därefter uppstod frågor och spekulationer kring haveriet och dess orsaker. Biträdande näringsminister Mona Sahlin skriver i ett brev till de överlevande och anhöriga: "Många av de frågor som rests i anslutning till Estonias förlisning rör hur fartyget i sjunkförloppets slutskede fylldes med vatten. Därför bör SPF:s faktabank innehålla ett material som, med utgångspunkt i det händelsescenario som beskrivs i JAIC:s slutrapport, åskådliggör ett exempel på hur fartyget kan ha vattenfyllts i haveriets slutskede".

Arbetet med faktabanken påbörjas vid SPF under 2001.

För mer information kontakta generaldirektör Björn Körlof tfn 08-698 33 11, e-post bjorn.korlof@psycdef.se eller informatör Vendela Dobson-Andersson tfn 08-698 33 25, e-post vendela.dobson@psycdef.se