© 2003 The Independent Fact Group

 

Bakgrund till Utredningar


Oberoende Utredningar av regeringar, myndigheter, organisationer och publika eller privata företag har identiferats som mycket viktiga och nödvändiga. Anledningen är enkel, nämligen individens rätt och säkerhet i olika aspekter är i riskzonen. Oftast har individen ingen eller bara små möjligheter att försvara sina rättigheter varför han helt enkelt får stå ut med risker och förtret.

I fråga om fallet med M/S Estonia är det klart att ett stort antal människor fick sätta livet till som en följd av inkompetens hos myndigheter som skulle ansvara för kontrollen av säkerhetsstandarden ombord. Samma myndigheter fortsätter idag att "kontrollera" säkerheten på andra färjor utan att några åtgärder vidtagits för att komma till rätta med problemen inom sin egen myndighet.

Det är viktigt att vi, individer i samhället, kan lita på regeringar, myndigheter och andra aktörer som har inflytande över oss i olika situationer. Därför har den Oberoende Faktagruppen fortsatt att identifiera områden av särskilt intresse där det är uppenbart att flertalet människor står i en risksituation. Utredningar liknande den som vi gjort angående M/S Estonia kommer att utföras. Resultatet av dessa kommer kunna följas här på vår hemsida.