© 1999 The Independent Fact Group

 

Sammanställning av inspektion och korrespondens


HSC Gotland

1. HSC Gotland inspektion utförd 1999.07.14 - (13 K pdf)
Inspektion av personsäkerheten ombord (utförd 1999.06.26)
Brev till Sjöfartsinspektionen med Inspektionsrapport. Vi valde i vårt första brev till myndigheten att ange fartygets brister i förhållande till regelverket SOLAS (Safety of Life at Sea) då det var oklart av certifikaten ombord om fartyget var certifierat som High Speed Craft eller inte. Vi förutsatte att Sjöfartsinspektionen på så sätt skulle upplysa oss om vilket regelverk man själva använt vid certifieringen.

2. Rederiets kommentarer på vår inspektion 1999.07.15 - (158 K pdf)
Sjöfartsinspektionen tillfrågar rederiet Destination Gotland om de har brister ombord på HSC Gotland.
Av dessa handlingar framgår hur Sjöfartsinspektionen hanterar en omfattande fristående rapport om brister ombord på ett fartyg. Ställföreträdande sjösäkerhetsdirektör Per Nordström tillfrågar omgående rederiets operativa chef Anders Werner om hans synpunkter på vår inspektionsrapport. Sjöfartsinspektionen gör alltså inte en kontroll av fartyget för att därigenom bilda sig en egen uppfattning om huruvida vår rapport är riktig eller ej.

3. Faktagruppens förtydligande av vårt första brev 1999.07.16 - (15 K pdf)
Sjöfartsinspektionen, Per Nordström, framför per telefon till en tredje person 1999.07.15 att han uppfattat vår inspektion som utpressning mot rederiet.
Vi översänder även inspektionsrapporten med referenser till regelverket HSC Code (International Code of Safety for High-Speed Craft), då Per Nordström i telefon enligt ovan uttalat att vi besiktigat färjan mot fel regelverk.

4. Sjöfartsinspektionen, Per Nordströms svar som når oss 1999.07.19 - (60 K pdf)
Per Nordström bekräftar att fartyget byggts enligt HSC Code, och anser att den därför uppfyller kraven.
Detta är naturligtvis ej riktigt eftersom fartyget endast kan anses uppfylla kraven efter en godkänd certifiering, där fartyget slutligen kontrolleras enligt samma kod. Han nämner ej att han begärt kommentar av rederiet, och också fått svar därifrån. Han nämner vidare att de avser kontrollera fartyget, samt i en någon märklig inledning av sitt brev upplyser han oss om att han kontrollerat och fått bekräftat vår eventuella affärsidé.

5. IOS, Stockholms sjöfartsinspektionsområde, Lennart Alberg 1999.07.21 - (195 K pdf)
Alberg översänder sina kommentarer angående vår inspektionsrapport till sjösäkerhetsdirektör Johan Franson samt även till rederiet.
Innan Sjöfartsinspektionen utför en egen kontroll ombord översänder Alberg sina kommentarer till rederiet. Sjöfartsinspektionens brist på kompetens framkommer om inte annat av Albergs näst sista mening (sidan 6) "Tjatigt i längden att upprepa var livbälten förvaras och hur detta illustreras". När Alberg några dagar senare "inspekterar" fartyget (se punkt7 nedan) blir en av anmärkningarna just "Vidare saknas uppmärkning av förråd för extra livbälten och barnlivbälten". Av skärmutskriften från Albergs dator framgår att han anser vår rapport vara ett "påhopp", samt att det tar honom hela 12 timmar att författa 3 sidor förhandskommentarer (varav 3 timmar övertid).

6. Faktagruppen svarar Per Nordström 1999.07.21 - (5 K pdf)
Vi påpekar Nordströms felaktiga tolkning av SOLAS
Vi ifrågasätter också vad vår eventuella affärsidé har med saken att göra.

7. IOS, Lennart Alberg "inspekterar" HSC Gotland 1999.07.23 - (43 K pdf)
Alberg rapporterar att han (i förbifarten till annan förättning) inspekterat HSC Gotland.
Han nämner att han haft fel i tidigare rapport om anslagna certifikat samt att livvästförråden var dåligt uppmärkta. Även att rederiet ändrat informationen om räddningsstationerna. Detta omfattar 3 av de punkter Faktagruppen gjort anmärkningar på. Av sidan 2 i denna rapport framgår på vilken kvalitetsmässig nivå Sjöfartsinspektionen utför sitt officiella arbete. Alberg skriver på ett blankt papper (utan myndighetens namn, inspektionens logotyp, datum eller titel) och meddelar på det sättet rederiets operativa chef Anders Werner resultatet av besiktningen. Alberg agerar alltså som privatperson och inte som myndighetsperson visavi de han har till uppgift att kontrollera.

8. Sjöfartsinspektionen, Johan Franson svarar 1999.07.27 - (130 K pdf)
Sjösäkerhetsdirektör Johan Fransons svar är i stort ett klipp och klistra-jobb sammansatt av Lennart Albergs och rederiets kommentarer.
Han undviker att svara på en rad frågor. Han anser felaktigt att vi misstolkat kopplingen mellan SOLAS och HSC Code. Han anser att kraven på utgångar i varsin ände av passagerarutrymmena uppfylls genom att passagerarna kan gå "på vardera sidan om de båda zonerna" vilket i praktiken betyder att passagerarna kan välja att gå till höger eller vänster om stolsraderna fram till den enda utgången i ena enden av respektive passagerarutrymme. Han beskriver sedan alternativa utgångar genom luckor som inte ens finns.

9. Faktagruppen svarar Johan Franson 1999.07.30 - (27 K pdf)
Vi förtydligar våra anmärkningar mot fartyget.
Vi begär även kopior på diverse handlingar rörande HSC Gotland, bland annat underlag för den evakueringsdemonstration som enligt regelverket skall utföras som del i underlaget för certifiering. Här ingår bland annat viktiga underlag för en "critical path analysis".

10. IOS, Christian Lindquist svarar 1999.08.10 - (325 K pdf)
Överinspektör Christian Lindquist översänder en del av de handlingar vi begärt.
Av handlingarna framgår bland annat att de ritningar man använt för att bestämma mest kritiska scenario vid en evakuering ej överensstämmer med fartygets utförande. (jämför med evakueringsvägar på utrymningsplanen) Dessa ritningar anges dock vara det underlag man använt vid certifieringen.

11. Faktagruppen skickar ut en Pressrelease ang. HSC Gotland 1999.08.10 - (330 K pdf)

12. Faktagruppen svarar Christian Lindquist 1999.08.15 - (7 K pdf)
Vi påpekar bland annat felaktiga underlag (ritningar) för evakueringsövningen.

13. IOS, Lennart Alberg svarar 1999.08.23 - (57 K pdf)
Alberg skriver bland annat att kopiorna på ritningarna endast var arbetsunderlag från ett tidigt skede, som skickades till oss bara för att visa att evakueringsfrågorna behandlats.
I övrigt hänvisar Alberg till ett kommande svar från sjösäkerhetsdirektören.

14. Faktagruppen svarar på Albergs brev 1999.08.26 - (6 K pdf)
Vi begär ånyo korrekta ritningar som underlag för evakueringsövningen (critical path analysis).

15. Sjöfartsinspektionen, Johan Franson svarar 1999.09.14 (221 K pdf)
Sjösäkerhetsdirektör Johan Fransons slutgiltiga svar.
Vi har fortfarande ej fått några korrekta underlag / ritningar för evakueringsdemonstrationen. Vi har gått igenom samtliga ritningar hos IOS utan att finna de korrekta underlagen.

HSC Gotland Klassning
Lloyd's Register är det klassningssällskap som godkänt fartyget
Uppgifter ur Lloy's Register (pressreleaser) beskriver fartyget i ett annat utförande än det hon verkligen har. Klassningssällskap är den kontrollerande organisation som godkänner ett fartyg vid byggnation. Det finns ett stort antal olika klassningssällskap som kan utföra detta viktiga arbete. Det framgår även att Rederi AB Gotlands hedersordförande också är ordförande i Lloyd's Register Nordic Committee.