© 1999 The Independent Fact Group

 

Sammanställning av inspektion och korrespondens


M/S Prince of Scandinavia

1. M/S Prince of Scandinavia 1999.10.24 (html)
Inspektion av personsäkerheten ombord (utförd 1999.10.24)
Inspektionsrapporten har inskickats till Sjöfartsinspektionen i Göteborg (IOG) med begäran om utvidgad hamnstatskontroll av fartyget. Detta skedde 99.11.12, varvid IOG skickade rapporten vidare till danska Sjöfartsstyrelsen eftersom fartyget bär dansk flagg.

2. Fax från danska Sjöfartsstyrelsen angående vår inspektion 1999.10.24 - (15 K pdf)
Danska Sjöfartsstyrelsen bekräftar till Sjöfartsinspektionen i Göteborg att de mottagit vår inspektionsrapport.
Det framgår att man inkallat rederiet för att bemöta rapporten och att man efter att rederiet inlämnat sina synpunkter kommer att besluta om nödvändigheten om en kontroll av fartyget.

3. Brevsvar från IOG angående vår inspektion 1999.10.24 - (255 K pdf)
IOG, Åke Sjöblom, svarar med anledning av vårt brev 99.11.12.
Av brevet framgår att man av ekonomiska sparkrav inte utfört någon utvidgad hamnstatskontroll av fartyget. Man kommenterar sedan utförligt vår rapport som man på ett flertal punkter anser vara upprättad mot fel regelverk eftersom fartyget byggts enligt SOLAS 1960. Man anger dock inom parantes att SOLAS -60 + part H är (i princip SOLAS -74). Här finns ju naturligtvis ett stort utrymme för tolkningar, vilket även framgår av deras svar.

På 12 punkter skriver man dock att de regelkrav vi angivit är korrekta utan att man för den skull anger om man anser att åtgärd skall vidtagas.

4. PSC Översikt mellan 25.06.1996 - 23.04.1999 (html)
Port State Controls utförda på M/S Prince of Scandinavia
(engelsk text)
Av de hamnstatsprotokoll som vi funnit rörande fartyget framgår att en rad anmärkningar gjorts under åren. Ett stort antal fel har klassats för att åtgärdas inom 14 dagar. Det saknas dock i de flesta fall dokumentation över att felen har åtgärdats. Man kan även notera att fartyget bytt rutt ett stort antal gånger, varvid det naturligtvis även är så att det blir en ny sjöfartsadministration som skall kontrollera fartyget. Huruvida dessa nya administrationer följt upp tidigare nerslag går inte att utröna ur dokumentationen.