© 2003 The Independent Fact Group

 

Bakgrund till Inspektioner


Inspektioner av färjor med avseende på passagerarsäkerhet:

Faktagruppen bildades i början av 1999 för att på ett strukturerat och metodiskt sätt bringa klarhet i de många frågor och spekulationer som uppstått kring Estoniakatastrofen. Som en konsekvens började vi granska den befintliga säkerheten ombord på andra passagerarfärjor, huvudsakligen för att få ett utökat referensmaterial vad gäller Estoniakatastrofen.

Vi blev mycket snart medvetna om att säkerhetssituationen för passagerare (och besättning) på färjorna vi inspekterade var otillfredsställande, och i vissa fall närmast katastrofal. Alarmerande var också det faktum att det inte verkade vara någon större skillnad mellan "nya" och äldre fartyg. Symptomatiskt för alla färjor var att de flesta avvikelserna från de internationelle regelverken skulle kunnat korrigeras med relativt små åtgärder och ringa ekonomiska medel. Samtidigt var det också så, att de flesta felen var sådana att det i en nödsituation eller katastrof skulle innebära att ombordvarande riskerade att bli offer för inget annat än slarvig säkerhetskultur inom den marina administrationen och rederiet.

Metologi:

I vårt arbete har vi fokuserat på passagerare och besättningsmäns säkerhet ombord, omfattande inspektioner i de utrymmen som passagerare har tillgång till, och i de fall vi inbjudits, även i andra utrymmen. Inspektionerna har genomförts enligt en " tre-stegs metod" där:

1. Det första steget är att etablera en överblick över fartyget, med noteringar av de förhållanden som omedelbart kan identifieras som otillfredsställande. Detta utförs enligt en rutin som omfattar de olika områden som skall inspekteras.

2. Alla observationer som samlas i första steget kontrolleras sedan mot det relevanta regelverk som gäller för fartyget, varefter en mer omfattande inspektion utförs med detaljerade anteckningar, foton etc.

3. Det tredje steget utförs efter att vi lämnar fartyget genom upprättande av en inspektionsrapport. Denna kompletterats i vissa fall med undersökning av tidigare utförda inspektioner som gjorts av respektive sjöfartsadministration. I detta tredje steg är det gällande internationella regelverken de viktigaste verktygen.

Resultat:

Inspektionerna har resulterat i olika "Rapporter". Dessa har sedan sänts till respektive sjöfartsadministration som har till uppgift att inspektera det berörda fartyget. Tyvärr har "resultatet" därav och "åtgärderna" därifrån varit ringa eller uteblivit helt. Dock har respektive administration "varit vänliga" nog, att med en negativ ton skicka vår rapport vidare till respektive rederi, vilka också har givits möjlighet att bemöta rapporten. Det är därvidlag inte svårt att förstå att rapporterna avfärdats som nonsens och att säkerhetssituationen ombord av rederiet har beskrivits som perfekt. Men, hur som helst, fakta kvarstår och finns att betraktas för den som så önskar.